ΕΡΡΩΣΟ…ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΡΟΣ: OPOI ΣYMMETOXHΣ ΤΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY “O ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ”

ΕΡΡΩΣΟ…ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΡΟΣ: OPOI ΣYMMETOXHΣ ΤΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY “O ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ”

 

 

Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η εταιρία με την επωνυμία «LAZEL ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  που εφεξής καλείται «LAZEL LTD» με τεχνικό πάροχο την «2S A.E.», εφεξής «2S», ισχύουν τα κάτωθι:

1] Στο διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «LAZEL LTD» και  της «2S», καθώς και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού όλων των παραπάνω.

2] Οι διάφοροι  διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν από την 28η Μαΐου 2015 μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της «LAZEL LTD» (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι). Οι όροι ευρίσκονται επίσης αναρτημένοι στον ιστότοπο  http://erroso.gr/

EKΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
ΈΡΡΩΣΟ…ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΡΟΣ 901 800 8484

3] Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τους τρόπους συμμετοχής στους  διαγωνισμούς μέσω της  τηλεοπτικής εκπομπής  «Έρρωσο..Να είσαι γερός» με κάρτες ή/ και φάσες με τα στοιχεία των διαγωνισμών ή / και από την  παρουσιάστρια της εκπομπής.  Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποτελούν οι δεξιότητες τους. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλέσουν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στον άνωθεν αριθμό και να πληκτρολογήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τον αριθμό που θα ακούσουν στο ηχογραφημένο μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες, οι συμμετέχοντες καλούνται να πληκτρολογήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν έναν αριθμό  που θα τους επικοινωνείτε τυχαία από το εκάστοτε ηχογραφημένο μήνυμα, από το 1 έως το 9, και εφόσον ολοκληρώσουν την πληκτρολόγηση, καλούνται να ηχογραφήσουν το ονοματεπώνυμό τους.  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλμένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο μη ευκρινώς ηχογραφημένα, τότε αυτός αποκλείεται. Η χρέωση για κάθε κλήση είναι 1,85€ από σταθερό τηλέφωνο ή 2,07€ από κινητό τηλέφωνο, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συμμετέχοντα. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή προσπάθεια. Η διάρκεια και ο αριθμός των διαγωνισμών που θα φιλοξενούνται στην τηλεοπτική εκπομπή  «Έρρωσο…Να είσαι γερός» και που θα ανακοινώνονται όπως αυτοί θα είναι σε ισχύ κάθε φορά από την παρουσιάστρια αυτής, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών δύναται να αλλάζουν. Είναι στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της «LAZEL LTD» να ορίζει τον αριθμό και τη διάρκεια των διαγωνισμών, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών (τα οποία κάθε φορά θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων με κάθε πρόσφορο μέσο). Επιπρόσθετα, η «LAZEL LTD», δύναται να φιλοξενεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν διαγωνισμούς στην ίδια εκπομπή. Ο/οι νικητής/τές των διαγωνισμών, δεν αποκλείονται από τους επόμενους διαγωνισμούς.

4] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω κλήσης από ελληνικό μη απόρρητο αριθμό σταθερού ή / και κινητού τηλεφώνου, εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και όπως αυτή η χρονική στιγμή ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές της εκπομπής και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς τη καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

5] Κάθε κλήση θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα  διαχείρισης κλήσεων.

6] Τα έπαθλα του διαγωνισμού δύναται να μεταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για αυτά από την παρουσιάστρια της  τηλεοπτικής εκπομπής της  «LAZEL LTD».

7] Η ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών νικητών αυτών, ένας (1) αναπληρωματικός νικητής για κάθε έναν (1) τακτικό νικητή, θα γίνεται αφότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της  τηλεοπτικής εκπομπής της  «LAZEL LTD». Νικητής του δώρου θα είναι ο συμμετέχων που θα έχει καλέσει στον εκάστοτε αριθμό κλήσης του διαγωνισμού και θα έχει πληκτρολογήσει γρηγορότερα τον αριθμό που θα έχει ακούσει στο ηχογραφημένο μήνυμα, ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού που έχει προωθηθεί μέσω της εκπομπής, σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν πληκτρολογήσει στον ίδιο χρόνο τον αριθμό που τους έχει ζητηθεί από το ηχογραφημένο μήνυμα της κλήσης προς τον εκάστοτε αριθμό κλήσης του διαγωνισμού και συνάμα ο χρόνος αυτός είναι ο γρηγορότερος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη διάρκεια του διαγωνισμού, τότε νικητής θα αναδεικνύεται ο συμμετέχων του οποίου η απάντηση θα έχει ληφθεί πρώτη κατά απόλυτη χρονική σειρά από την πλατφόρμα διαχείρισης των κλήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό θα λαμβάνεται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα  διαχείρισης των συμμετοχών.

8] Ο νικητής θα λαμβάνει κλήση από την «LAZEL LTD» στην τηλεφωνική σύνδεση (κινητό ή σταθερό) με την οποία έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, για να ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο του νικητή θα ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές στο τέλος της διάρκειας του διαγωνισμού και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του νικητή θα αναρτάται  στον ιστότοπο της  «LAZEL LTD»  http://erroso.gr/  όπου και θα παραμένει για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση όπου παρέλθει το ως άνω περιγραφόμενο διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή χωρίς ο νικητής να έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία, τότε η «LAZEL LTD» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα δώρα είτε  εκ νέου σε άλλο διαγωνισμό, είτε όπως αλλιώς αποφασίσει.

Η παραλαβή των επάθλων θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός  από  την ενημέρωση του νικητή  σύμφωνα με τη  διαδικασία ενημέρωσης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.

Ο νικητής, προκειμένου να παραλάβει το δώρο, θα πρέπει να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο λογαριασμού κινητού ή πιστοποίηση καρτοκινητού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκει. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα υπογράφει τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που θα του παρέχεται από την «LAZEL LTD». Στην περίπτωση που ο νικητής είναι αλλοδαπός, τότε θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του διαβατηρίου του επικυρωμένο αρμοδίως.

Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοικος της επαρχίας και το δώρο ξεπερνά σε βάρος τα δύο (2) κιλά, τότε ο νικητής θα αναλαμβάνει ιδία δαπάνη τα έξοδα αποστολής του δώρου. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από τον νικητή, τότε το δώρο θα περνάει αυτόματα στον επιλαχόντα.

Τα ονόματα των νικητών θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της  «LAZEL LTD» »  http://erroso.gr/ . Τα ονόματα των νικητών θα παραμένουν αναρτημένα για το διάστημα ενός (1) μηνός.

9] Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η «LAZEL LTD» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα. Οι δε τυχεροί, οφείλουν να συμπεριφερθούν στα πλαίσια καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

10] Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται και στη γραμμή υποστήριξης της «2S»,

211 7700020.

11] Η «LAZEL LTD» διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού/κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο http://erroso.gr/ . Στις περιπτώσεις αυτές η «LAZEL LTD» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως  ματαιωθεί  η εν λόγω προωθητική ενέργεια / διαγωνισμός/ κλήρωση, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των ανωτέρω Εταιριών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

12] Η «LAZEL LTD» και η «2S» δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Η «LAZEL LTD» και η «2S» επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της «LAZEL LTD»   ή/ και της «2S» – όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα – η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η «LAZEL LTD» διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά ταχύτερο χρήστη.

13] Η «LAZEL LTD» θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου με το οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό.  Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν είναι ο κάτοχος του κινητού ή είναι κάτοχος εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση του νόμου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσής, στην οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει το δικαίωμα στο χρήστη-νικητή του διαγωνισμού να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM για προσωπική χρήση και πως

ο ίδιος αποποιείται του δικαιώματος του δώρου, το οποίο πλέον θα παραλάβει ο κατονομαζόμενος νικητής. Άλλως το δώρο μπορεί να παραληφθεί μόνον από τον ιδιοκτήτη του αριθμού που κέρδισε.  Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο θα παραλαμβάνει αυτός που ασκεί την επιμέλεια αυτού.

14] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

15] Η  «LAZEL LTD»  διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

16] Με την κλήση από σταθερό ή κινητό στους εκάστοτε αριθμούς κλήσης του διαγωνισμού κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την  «LAZEL LTD»   ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας  κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την «LAZEL LTD» και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της  «LAZEL LTD». Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε με το Ν.3471/2006, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Εταιρεία «2S» ή με οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η «LAZEL LTD».

17] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

18] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *