Σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων – Άνιση μεταχείριση Νοσηλευτών

Σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων – Άνιση μεταχείριση Νοσηλευτών

26/2/2016                                                                                                   17.00

 

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε ο Νόμος 4368/2016, ο οποίος περιέχει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Στο Νόμο αυτό περιέχονται διατάξεις που θίγουν τα συμφέροντα των Νοσηλευτών, χωρίς καμία δικαιολογητική βάση και κατά παράβαση διατάξεων του Συντάγματος. Ειδικότερα:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νέου Νόμου ορίζεται: 1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο, τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

Με τη διάταξη αυτή, καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, καθό μέρος αφορούν τις αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού. Καταργείται η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα απόσπαση των πολυτέκνων.
3. Στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται η κατάργηση όλων των διατάξεων, γενικών και ειδικών, που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του ν. 3528/2007.
Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη γενικότητα και με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και τις μετατάξεις των άρθρων 70 (μετάταξη σε ανώτερο κλάδο) και 71 (μετάταξη σε έτερο Υπουργείο ή Υπηρεσία ή νπδδ ).

Καταργεί δε την ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013 δυνάμει της οποίας: «Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.»
3. Με την παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου επιμηκύνεται το χρονικό όριο από το διορισμό μετά το οποίο επιτρέπονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προσωπικού. Η διάταξη του Ν. 4223/2013 που καθιέρωνε όριο δύο ετών από το διορισμό καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ ο περιορισμός της πενταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη-που είχε καθιερωθεί δια του άρθρου 10 του Ν. 3252/2009. Εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές και οι μετατάξεις για λόγους υγείας του μετατασσόμενου,του/της συζύγου ή των τέκνων.

Επιχειρώντας να κατανοήσουμε το δικαιολογητικό λόγο των ανωτέρω ρυθμίσεων, ανατρέξαμε στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αναφορικά με το εν λόγω άρθρο αναφέρεται: «Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού αποβλέπουν στο να διευθετήσουν το µεγάλο εύρος της νοµοθεσίας που διέπει την κινητικότητα του προσωπικού πλην Ιατρών Ε.Σ.Υ. στο χώρο της Υγείας και κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα ( µη ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, αύξηση του απαιτούµενου για την ολοκλήρωση των κάθε είδους µετακινήσεων χρόνου), που δηµιουργούνται λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτηµάτων του προσωπικού των Νοσοκοµείων, των Κέντρων Υγείας και των λοιπών Μονάδων του Π.Ε.Δ.Υ., για µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και µετακινήσεις.»

Δικαιολογητικός λόγος επομένως για τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις δεν είναι, όπως θα ανέμενε κανείς, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προστασία του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υγείας, αλλά η μη ενασχόληση των αρμοδίων υπαλλήλων και φορέων με τα αιτήματα υπηρεσιακών μεταβολών που υποβάλλουν οι Νοσηλευτές κατ΄ενάσκηση απόλυτα νομίμου δικαιώματός τους, ως δημόσιοι λειτουργοί του Ελληνικού Κράτους! Ως λύση για την κωλυσιεργία και την γραφειοκρατία δε, προβάλλεται η απαγόρευση υποβολής αιτημάτων μετάταξης, απόσπασης και μετακίνησης για τους Νοσηλευτές!

Στην ελληνική ευνομούμενη έννομη τάξη, είναι απαράδεκτο να παραβιάζονται άκριτα θεμελιώδη δικαιώματα, χωρίς να επιλύεται κανένα από τα φλέγοντα προβλήματα που ταλανίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας- όπως η τραγική έλλειψη προσωπικού- και να προκαλούνται δεκάδες περεταίρω προβλήματα, με εισαγωγή ανεπίτρεπτων εξαιρέσεων κατά μιας κατηγορίας υπαλλήλων, μιας κατηγορίας που κατά κοινή ομολογία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ.

Δια της κατάργησης της απόσπασης και μετάταξης με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, δια της κατάργησης της κατά προτεραιότητα απόσπασης των πολυτέκνων και της απαγόρευσης απομάκρυνσης των νοσηλευτών από τη θέση τους επί μια πενταετία, παραβιάζεται μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην οικογένεια, κατοχυρωμένο σε πλήθος διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και από το Σύνταγμα, στο άρθρο 21 παρ. 1 (προστασία οικογένειας) και 2 (προστασία πολυτέκνων).

Επιπροσθέτως, η γενική αποστέρηση του δικαιώματος μετάταξης σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων εισάγει ανεπίτρεπτη και μη αναγκαία εξαίρεση από την συνταγματικά και από διεθνή συμβατικά κείμενα κατοχυρωμένη αρχή της ισότητος.

Ειδικότερα ως προς την απαγόρευση μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, στην αδόκητη εκείνη περίπτωση που αυτή είναι η έννοια της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3 του ως άνω Νόμου, η απαγόρευση του υπαλλήλου να μεταταγεί στον κλάδο που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών για την κτήση του οποίου μόχθησε, σπουδάζοντας εργαζόμενος, παραβιάζει αυτή καθεαυτή την αξία του ως ανθρώπου και παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του (άρθρα 2 και 5 Συντάγματος).

Είναι γεγονός τέλος ότι τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που επιχειρούνται να επιλυθούν δεν είναι δυνατόν να επιλύονται δια της «θυσίας» των ίδιων των επιστημόνων που το υπηρετούν, μέσω της εξαίρεσης κατηγοριών υπαλλήλων από αυτή καθεαυτή την διαδικασία μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, χωρίς τη θέσπιση άλλης ρύθμισης και της απαγόρευσης ακόμα και της δυνατότητος προαγωγής τους.

Η κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικά και από διεθνείς συμβάσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Νοσηλευτών δεν αποτελεί λύση, αλλά εξουθένωση και απαξίωση ενός κλάδου επιστημόνων.

Αυτή η άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών καταδεικνύεται και από την παράλειψη τους από το άρθρο 41 του ως άνω Νόμου, κατά το οποίο «ο χρόνος εργασίας του πλήρους απασχόλησης ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστημα που το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία του διορισμού και την εξέλιξη του σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που, λόγω διάθεσής τους από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., εργάστηκαν ή εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας. Ο χρόνος εργασίας τους στα εν λόγω νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισμού και εξέλιξής τους.»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καταγγέλλει την παραβίαση των δικαιωμάτων των νοσηλευτών και σας καλεί όπως άμεσα προβείτε στην επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων σχετικά με την κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού δια της κατάργησης του ανωτέρω άρθρου ή της μεταρρύθμισης των προβληματικών διατάξεων (και στην προσθήκη των Νοσηλευτών στο άρθρο 41 του ως άνω Νόμου) και να παύσετε να θεωρείτε δεδομένη την άνιση και άδικη μεταχείριση κατηγορίας πολιτών έναντι του Νόμου και η συνεχής καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

 

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *